(1)
Jain, R.; Madhu, S.; Kant, S.; Prakash, V.; Kumar, V. A Bearded Indian Female: A Rare Presentation of Cushing’s Syndrome. J ASEAN Fed Endocr Soc 2014, 28, 91.